20/12/2007
Управление на веригата на доставки

Изследването на трудовия пазар в областта на Управлението на веригата от доставки в България предоставя информация за текущото състояние на този сегмент, както и тенденциите в развитието му. Изследват се наличието на квалифицирани професионалисти, тяхната мотивация, очакванията за възнаграждение, спецификата на индустрията в България, глобалните тенденции, развитието на пазара и най-добрите компании в областта. Информацията, на която се базират анализите, е събрана от различни източници, включително доклади на компании за пазарни проучвания, професионални организации и асоциации, както и интервюта с водещи специалисти в областта, кандидати за работа и инвеститори.

Изследването обхваща всички участници и функции на управлението на веригата от доставки в това число логистика (покупки на материали и суровини, транспорт, управление на материалните запаси, складриане, планиране), дистрибуция, снабдяване, производство, аутсорсинг.

Глобални и специфични за страната тенденции, търсене на квалифицирани специалисти

Анализите ни показват, че за последните 8 години у нас, броят на компаниите, които са развили вътрешно логистичната си функция се е увеличил с 30 %. В момента в страната се забелязва същото увеличение на броя на логистичните проекти, подобно на тенденцията в страните, които се присъединиха към Европейския Съюз през 2004 г. Това естествено води до увеличаване търсенето на общи работници и квалифицирани специалисти в съответните региони. Обратно на това, като резултат от бързото развитие на този сегмент в някои държави от Европейския Съюз (като Австрия и Унгария например) цените за изнасяне на логистичната дейност извън компанията (аутсориснг), както и тези за наемане на помещения за складиране вече се понижават, поради голямото предлагане и конкуренция.

За производствените и търговски компании в България е по-типично да имат вътрешна функция по управление на веригата от доставки, вместо да изнасят навън някои дейности като транспорт, складиране, логистика и дистрибуция.

Малко спедиторски компании в България предлагат пълна гама от логистични услуги (внос/износ, транспорт, складиране, опаковане, дистрибуция).

В момента разходите за транспорт формират около 18% от себестойността на продуктите, докато преди 1989 г. те бяха не повече от 4-5 % поради a централизираната държавна система за транспорт.

Всички тези специфични особености определят интензивно търсене на квалифицирани професионалисти във всички области на управлението на веригата от доставки.

Анализ на потенциала на пазара на труда

Забелязва се положителна тенденция на нарастване броя на компаниите, инвестиращи в следдипломни и квалификационни програми в областта на управлението на веригата от доставки, като годишният ръст е с 10 до 20 %. За съжаление в българските университети няма специални предмети с фокус върху тази дейност. За сравнение, предметите в областта на логистиката представляват около 10% от всички изучавани дисциплини в университетите в Германия и около 14% от всички изучавани дисциплини в останалите европейски държави.

Освен липсата на добри образователни възможности, професионалисти в областта определят качеството на образованието в логистиката като остаряло и прекалено теоретично.

Сериозни разминавания има и между очакванията за възнаграждение на кандидатите за работа и реално предлаганото от компаниите възнаграждение.

Причини за разликите при позиции на по-ниско ниво, всъщност представляват мотивите за смяна на работодател: възможности за развитие успоредно с повишаване на чистия месечен доход .Повече за тази услуга >>

Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.